تبلیغات
جان سینا عشق و زندگی - نتایج دبلیو دبلیو ای سوپراستارز چهارم فوریه (2010)

جان سینا عشق و زندگی

 

 

چهل و سومین اجرای مسابقات دبلیو دبلیو ای سوپراستارز را از دو ورزشگاه سامت ستنر واقع در نشویل، تنسی‌(محل برگزاری مسابقات راء) و فد اكس فوروم واقع در ممفیس، تنسی‌(محل برگزاری مسابقات ای سی دبلیو و اسمك‌دان) تماشا می‌كنیم. قهرمان بین قاره‌ای درو مك اینتایر با د هارت داینستی تگ میشه تا در یك 6 من تگ تیم مچ در برابر قهرمان سابق بین قاره‌ای جان موریسنف كالی و مت هاردی قرار بگیرند. كارلیتو نیز در یك وان ان وان مچ مقابل "های فلایینگ" ایون بورن قرار می‌گیره و در دیواز تگ تیم مچ نیز كلی كلی و ایو تورس با كتی لی و آلیشا فاكس روبرو خواهند شد.

» در یافت عكس های این هفته | حجم: 3,44 مگابایت | تعداد: 48 قطعه | لینك دانلود  (لینك مستقیم)

 

 • نتایج كوتاه
 1. كتی لی و آلیشا فاكس مقابل كلی كلی و ایو تورس پیروز شدند كه آلیشا با رولینگ ترو كلی كلی كه كراس بادی زده بود موفق شد پیروزی را برای تیمش بدست بیاره.
 2. ایون بورن با زدن شوتینگ استار پرس موفق به شكست دادن كارلیتو شد.
 3. 6 من تگ تیم مچ: تیم جان موریسن، مت هاردی و د گریت كالی‌(به همراه رانجین سینگ) در برابر تیم درو مك اینتایر و د هارت داینستی پیروز شدند كه كالی با زدن چوكسلم موفق به پینفال اسمیت شد.

 

 • نتایج مفصل

مسابقه اول: كلی كلی و ایو تورس در برابر آلیشا فاكس و كتی لی برچیل

آلیشا و ایو مسابقه رو آغاز می‌كنند و آلیشا ساید هدلاك و تیك دان میكنه. شولدر تكل از آلیشا اما ایو دراپ كیك میزنه و كار به گوشه رینگ كشیده میشه. كتی تگ میشه و به روی ایو ویست لاك میكنه اما ایو آرم بار میكنه و با كلی تگ میشه. ایو با آرم رینگر كتی رو نقش بر زمین میكنه و بعد به خراه كلی بهش دبل البو دراپ می‌زنند. كتی، كلی رو به گوشه رینگ میبره اما كلی به مسابقه برمی‌گرده. هیپ توز از كلی و بر روی بازو كار میكنه و با ایو تگ میشه. ایو از روی ترنباكل سانست فلیپ میزنه برای نیرفال. فورآرم از ایو و بعد كیك و كلوزلاین و به دنبالش فلیپ بك سنتون میزنه. ایو بوت دریافت میكنه اا كتی رو بلند میكنه و بهش ساموان دراپ میزنه. ایو به بالای تاپ روپ میره اماآلیشا طنابها رو تكون میده و ایو سقوط میكنه. ایو حواسش میره به سمت آلیشا و كتی میاد و اونو از بالای تاپ روپ به بیرون از رینگ میندازه. آلیشا به زانوی ایو كه گویا آسیب دیده كیك میزنه. كتی به پای آسیب دیده ایو بر روی اپرون اسلم میزنه. به رینگ میایم و كتی میره برای نیرفال و بعد با آلیشا تگ میشه كه آلیشا دوباره به پای آسیب دیده اسلم میزنه. سینگل لگ كرب از آلیشا و بعد از رها كردن قفل به پشت ایو نی میزنه. مانكی فلیپ از ایو و موفق میشه با كلی تگ میشه كه كلی چند كلوزلاین پیاپی و به دنبالش هد سیزرز و هند اسپرینگ بك البو میزنه. رانا از كلی و كاور میكنه اما كتی كاور رو میشكنه. حالا هر چهار دیوا در رینگ هستند و كلی بر روی كتی كار میكنه و اونو به بیرون میفرسته و بعد به آلیشا كیك و كراس بادی میزنه اما آلیشا رول میكنه یك دو سه.

برنده مسابقه: كتی لی برچیل و آلیشا فاكس

 

كامرشال.
مسابقه دوم: ایون بورن در برابر كارلیتو

هر دو گلاویز میشن و كارلیتو نی و فورآرم و به دنبالش به سر حریف پانچ میزنه. كیك از بورن به9 پالی كارلیتو و میره برای نیرفال. بورن در شارژ كردن حریف در گوشه رینگ موفق نیست اما به روی ترنباكل فرود ماد و آرم درگ و به دنبالش دراپ كیك میزنه برای نیرفال. كیك‌های بیشتر به پای كارلیتو. كارلیتو دراپ كیك میزنه برای نیرفال. كارلیتو اسلم و البو دراپ میزنه برای نیرفال. كارلیتو چین لاك میكنه اما بورن خودش رو آزاد میكنه و هد سیزرز و رانینگ البو و دراپ كیك میزنه و كارلیتو به بیرون از رینگ میفته. بورن میره تا با پسكادو روی كارلیتو بپره اما كارلیتو جاخالی میده اما بورن هم روی پای خودش فرود میاد و به سر كارلیتو نی میزنه. بورن، كارلیتو رو به رینگ برمی گردونه اما كارلیتو باز هم به بیرون از رینگ میره. كامرشال.
برمی‌گردیم و بورن هد سیزرز و فلایینگ البو میزنه. كیك از بورن به سر كارلیتو اما كارلیتو هم به سر بورن بوت میزنه برای نیرفال. پانچ و كیك از كارلیتو در گوشه رینگ و بعد بورن رو با گلو بر روی باتم روپ میندازه و میره برای نیرفال. كارلیتو به پشت حریفش كار میكنه و بورن میره روی پای خودش. كیك و سوئینینگ نك بریكر از كارلیتو  و میره برای نیرفال. كارلیتو ریر چین لاك میكنه. بورن به پای كارلیتو باز هم كیك میزنه اما كارلیتو اسپرینگ بورد بك البو میزنه برای نیرفال. كارلیتو دوباره به پشت بورن كار میكنه و بورن دوباره از جاش بلند میشه. كارلیتو میره برای بلی تو بك سوپلكس اما بورن با لیترال پرس كونتر میكنه. دبل نی تیك دان از بورن و میره برای نیرفال. بورن در زدن اسپین كیك موفق نیست و كارلیتو رول آپ میكنه برای نیرفال. نی به سر بورن و سانست فلیپ از كارلیتو برای نیرفال. سیت اوت اسپاین باستر از كارلیتو و كاور میكنه یك دو اما نه بورن كیك اوت كرد. چیزی نمونده بود تا بورن پینفال بشه. نی و كیك از بورن و بع با یك كیك دیگه كارلیتو رو نقش بر زمین میكنه و به بالای تاپ روپ میره اما كارلیتو هلش میده. سانست فلیپ پاور بمب از بورن و باز هم به بالای تاپ روپ میره و شوتینگ استار پرس میزنه و كاور میكنه یك دو سه.

برنده مسابقه: ایون بورن

 

كامرشال.
برمی‌گردیم و ویدئو پكیجی از اج رو تماشا می‌كنیم. به سراغ گزارشگران اسمك‌دان یعنی مت استرایكر و تاد گریشام میریم.
راء ریباند هم پخش میشه. دراسمك دان این هفته جان سینا و باتیستا با هم فیس تو فیس خواهند شد.

مسابقه سوم: جان موریسن، مت هاردی و د گریت كالی(به همراه رانجین سینگ) در برابر درو مك اینتایر، دیوید هارت اسمیت و تایسن كید‌(به همراه ناتالیا)

هاردی و تایسن مسابقه رو آغاز می‌كنند و كید ویست لاك میكنه. هاردی قفل رو میشنه و بر روی بازوی حریف كار میكنه اما كید ریورسال میكنه. شرت آرم كلوزلاین از هاردی و فرانت فیس لاك میكنه و با موریسن تگ میشه. هر دو با هم دبل بك البو م‌زنند و موریسن شوتینگ استار پرس و هاردی هم البو دراپ می‌زنند. كید، پشت موریسن رو به ترنباكل میرسونه و بهش كیك میزنه. مك اینتایر تگ میشه و به موریسن كیك و یوروپین آپركات میزنه. كیك به سر موریسن اما موریسن با كیك جواب میده و بعد كلوزلاین و پانچ میزنه. آرم بار از موریسن و با كالی تگ میشه. هدبات از كالی و به سر اینتایر چاپ میزنه. كالی به كید كه قصد دخالت داره بوت میزنه. یك چاپ هم به پهلوی او. هاردی تگ میشه و در حالیكه كالی اینتایر رو نگه داشته مت بهش اسكریمینگ البو میزنه برای نیرفال. هاردی ساید هدلاك میكنه. در حالیكه اسمیت حواس داور رو پرت كرده كید میاد و به پشت سر هاردی كیك میزنه. اسمیت تگ میه و به هاردی در گوشه رینگ كیك میزنه. اسمیت با سوپلكس میره برای نیرفال و ما هم میریم برای كامرشال.
برمی‌گردیم و اسمیت بر روی هاردی ریورس چین لاك كرده و فشار زیادی رو هم به گردن حریف وارد میكنه. هاردی پانچ میزنه اما اسمیت با پانچ جواب میده و میره برای پاور بمب كه هاردی بلاك میكنه و ساید راشن لگ سوئیپ میزنه و هر دو به روی زمین میفتند. كید و موریسن تگ میشن و موریسن، كید رو به روی طنابها میندازه و بعد پانچو كلوزلاین میزنه. لگ لاریت از موریسن و میره برای سوئینینگ نك بریكر كه اسمیت حواس او رو پرت میكنه. موریسن با سیت اوت پاور بمب میره برای نیرفال كه باز هم اسمیت دخالت میكنه. كیك از موریسن اما كید اونو به گوشه دیگر رینگ آیریش ویپ میكنه و وقتی موریسن میخواد فلات اوور كنه كید اونو به بیرون از رینگ میندازه. در حالیكه داور حواسش نیست ناتالیا در بیرون از رینگ به موریسن كیك میزنه. اینتایر هم موریسن رو به اپرون میكوبه و بعد به سرش كیك میزنه. موریسن رو به رینگ برمی‌گردونند و اسمیت تگ میشه و كیك میزنه. دو بلی تو بلی سوپلكس از اسمیت و به دنبالش اوور هد بلی تو بلی سوپلكس میزنه برای نیرفال. نی به پهلوی موریسن و اسمیت میره برای پاور اسلم اما موریسن كونتر میكنه و میول كیك میزنه. هاردی تگ میشه و به اسمیت كلوزلاین میزنه و به دنبالش رانینگ كلوزلاین در گوشه رینگ و با بولداگ میره برای نیرفال. ساید افكت از هاردی و در اون سمت مك اینتایر و كید، كالی رو از روی اپرون به پایین میندازند. كالی، اینتایر و كید رو می‌گیره و نگه میداره و موریسن از روی رینگ ساید بریر به جفتشون كلوزلاین میزنه. در رینگ هاردی به اسمیت توئیست آو فیت میزنه و بعد كالی تگ میشه و ورتیكال چوكسلم میزنه و كاور میكنه یك دو سه.

برنده مسابقه: كالی، مت هاردی و جان موریسن

آهنگ كالی نواخته میشه و همه با هم در رینگ خوشحالی می‌كنند.

 

 • كیفیت مسابقات
 1. ایون بورن در برابر كارلیتو
 2. 6 من تگ تیم مچ
 3. كتی لی و آلیشا فاكس در برابر ایو تورس و كلی كلی

 

نظرات() 
https://www.protekgroup.com/ru/reviews
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 02:14 ب.ظ
これは偽ブランドコピーです。それを承知で買え、みたいなことが書かれ。楽天にあったものは消されてま
http://www.physiokinetics.gr/
چهارشنبه 28 فروردین 1398 01:22 ب.ظ
カレンダー機能などの開発によりブランドスーパーコピー腕時計の新たな可能性を開拓。性能を証明する数々のエピソード
yvoneseekins.wordpress.com
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 08:29 ب.ظ
I was able to find good advice from your articles.
yasaman
شنبه 17 بهمن 1388 05:19 ب.ظ
be post balayit nemishe nazar dad

mamnun!umadi!goftam dige narahat shodi va nemiay!vali eshteb mikardam


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :